seraningorunusu k

Arduino ile Sera Projesi

Arduino ile aklınıza gelen en karmaşık projeler çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir, Mesela bir sera da herşeyin otomatik olarak kontrol edilmesi mümkün olabilir .

Sera sıcak olduğunda bir fan ile ortam sıcaklığı düşürülebilir. Sera soğumaya başladığı zaman belli derecenin altına düştüğünde hemen ısıtıcılar devreye sokulabilir. Bitkilerden birinin köküne yerleştirilecek bir sensör ile suyun seviyesi kontröl edilebilir. Bir LM35 ısı sensörü bağlanarak derece kontolü sağlanır. Bu değerlerin hepsi bir LCD ye aktarılabilir. Bu proje çalışmasının internet üzerinden kontrol edilmesi sağlandı ,

seraningorunusu

Projenin çalışması şu şekilde Öncelikler projede şu elektronik bloklardan oluşuyor.

1, Isı sensörü ve nem kontrol ünitesi DHT11 ile sağlanıyor. Nem arttırılması istendiğinde içeride bulunan buhar makinesi ile nem oranı arttırılıyor.

Bu bloğu websitemizde bulabilirsiniz.

2. Toprak nemi için nem sensörü websitemizde bulunan iki nem sensörü projesinden birinin kullanılması ile sağlanıyor. Resimlerini ve proje bloğunu websitemizden bulabilirsiniz.

3. Yukardaki sensörlerden alınan değerlere göre çalıştırılacak devre elemanları için röle sistemi basit 4 kanallı röle

Fan sistemi için

Isıtıcı sistemi için

Buhar sistemi için

Su pompası

    Tabiki bunların çalışması hakkında bazı bilgiler vermek isterim .

 • Seradan alınan sıcaklık değerlerine göre atmega328 microişlemcisi havalandırmayı yada nemi ayarlıyor.
 • Toprağın su seviyesini kontrol ederek gerektiği zaman su motorunu çalıştırıyor.
 • Elektrik ihtiyacını güneş takip eden güneş paneli ile bataryaları şarj ediyor ve elde edilen enerji ile sağlanıyor.
 • Güneş panelinden kaç volt enerji elde ettiğini ve bataryaların doluluk oranını gösteriyor ve  LCD aracılığıyla kullanıcıya gösteriyor.
 • Topladığı bütün değerleri Wireless router aracılığıyla networkten yada internetten görme imkanını sağlıyor.
 • Gerektiği zaman İnternet aracılığıyla su, ısıtıcı ,nem ve  soğutucu için müdahele edilmesine olanak sağlıyor.
 • Elde edilen veriler arduino webserver sayesinde herhangi bir yerden kontrol edilmesine olanak sağlıyor.
 • Damlama sistemi kullanıldığında inanılmaz kaliteli ürünlerin yetişmesi sağlanabiliyor.
 • Serada yetiştirilecek ürünlere göre nem ısı değerleri programdan ayarlanabiliyor. (sonraki versiyonda hem internetten hemde proje ekranından bunun değiştirilmesine olanak verilmesi)

Gördüğünüz gibi projemizde çok ayrıntılı yapılar ve döngüler var. Bunlar gözünüzü korkutmuş olabilir ama projemizde daha önce dediğim gibi elektronik bloklardan oluşuyor bu blokları gerçekleştirirken çekmiş olduğum fotoğrafları altta görebilirsiniz.

Birinci adımda arduinomuz için kullanacağımız enerjinin 5 volta sabitlenmesi için aşağıdaki devre gerçekleştirildi

7805

İkinci adımda ise güneş takip sistemini yaptıldı ve bu sistemin enerjisi 7805 den sağlandı. Eklenen güneş paneli 6 volt ,300mA lık bir güneş paneli, bu güneş paneli iki adet 6 voltluk bataryayı şarj ediyor.

Üçüncü adımda 18B20 Dallas entegresi ile ısı ölçümü sağlandı, bu entegre sağlıklı sonuçlar alıyorç Bunu gerçekleştirdikten sonra

Dördüncü adımda röle sistemi  (su pompası , fan , ısıtıcı , buhar makinası )

Beşinci adımda toprağın nemini ölçme devresi

Altıncı adımda ise bu oluşturulan blokları iki adet arduinoya yerleştirilmesi ve değerleri LCD den görebilmemiz için bağlantısının gerçekleştirilmesi

Yedinci adımda ise bunu Networkten görebilmemiz

Sekizinci adımda Projemize wireless router eklendi ve kablosuz bağlantı sağlandı .

Projeyi 2012 yılında yaptığımdan dolayı bulabildiğim fotoğrafları ekledim ama programımız %100 çalışıyor emin olabilirsiniz. Proje yaparken resimlerini çekmiştim ama belli bir düzeni yok . İngilizce olması yurtdışında yaşamamdan kaynaklanıyor.

 

 

 

DSC 0006

 

 

 

DSC 0009

DSC 0011

DSC 0012

DSC 0013

DSC 0014

DSC 0015

DSC 0016

DSC 0017

DSC 0018

DSC 0019

DSC 0020

DSC 0021

DSC 0022

DSC 0023

DSC 0024

DSC 0025

DSC 0026

DSC 0027

DSC 0030

sera1

sera2

sera3

sera4

sera5

sera6

 

Sonra projemizin programı aşağıdaki gibi olacaktır.

1. Arduino için güneş takibi program websitesinden bulabilirsiniz.

2. Arduino için Webserver ve tüm kontrol mekanizması aşağıdaki gibi olacaktır.

Projemizde wiznet5100 ethernet shield kullanılmıştır.  Programda mümkün olduğu kadar guruplaştırmıştım İNŞAALLAH İŞİNİZE YARAR.

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
byte mac[] = { 
  0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0xCD, 0x3E };  //Set your Ethernet Shield's MAC address
byte ip[] = { 
  192,168,0,250 };    // Set your shield's  IP address
byte gateway[] = { 
  192,168,0,1 };   //if you need  a gateway IP
byte subnet[] = {
  255,255,255,0 };    // Change  to your subnet address
 
EthernetServer  server(80);                // server port
 
//////////////////////// declare variables////////////////////////////////////////////////
int     TEMPERATUREPin = A0;            // analog in 0 for TEMPERATURE sensor
int     tempPin = 0;                   // integer for the analog sensor
int     moisture = A1;                 //moisture sensor
int     voltage = A2;
int     volt=0;
int     moisturePin=0;
int     heaterpin = 5;               // Heater
int     FANpin = 6;                  // me - anolog pin 9 for fan control
int     PUMPPin = 7;                 // water PUMP pin
int     amper=0;
int     watt = 0;
String  readString = String(30);   // string for fetching data from address
boolean HEATON = false;             // Heater Status flag 
boolean PUMPON = false;             // Water Pump Status flag 
boolean ACON = false;             // A/C Status flag 
 
float tempC;
float tempA;
float tempF;
 
//////////////////////////// SETUP NOW///////////////////////////
 
void setup()
{   
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); // start Ethernet
  server.begin();  //test
  // Serial.print("server is at ");
  //  Serial.println(Ethernet.localIP());
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("SERVER IS AT");
  lcd.setCursor(2,3);
  lcd.print(Ethernet.localIP());
  pinMode(PUMPPin, OUTPUT); //Set pin 6 to output
  pinMode(heaterpin, OUTPUT); // set pin 7 to output
  pinMode(FANpin, OUTPUT); // set pin a3 to output
  byte client_ip[4];
  delay (1000);
//  digitalWrite(4, HIGH);
//digitalWrite(13, LOW);
}
 
 
void loop(){
   
////////// solar panels voltage ///////////////
 float volt = analogRead (voltage) * (6/1023.0); // solar pannel's voltage calculation if there will be
10 k and 1 k resistor between them
  amper= volt/1000*1000;
  volt= volt*11;
   watt= amper*amper*11000; // power of solar panel
for (int i = 0 ; i < 100 ; i++ ){
    tempA = analogRead(TEMPERATUREPin);         
    tempA = (5.0 * tempA * 100.0)/1024.0;
    tempC= tempC + tempA;
 delay (10); }     
    tempC= tempC/120;
    tempF =tempC*9/5+32;
 
   if (tempC < 25) {
     digitalWrite(heaterpin, HIGH);
      digitalWrite(FANpin,LOW); 
      HEATON = false;          
    }
    else {
      if (tempC > 30) {
        digitalWrite(heaterpin, LOW);
        digitalWrite(FANpin,HIGH); 
        ACON = true; 
      }
      else {
        digitalWrite(heaterpin, LOW);
        digitalWrite(FANpin,LOW); 
        HEATON = false;
      }
    }
 
  //////////////////////////////////////
   moisturePin = analogRead(moisture);
 
  if (moisturePin < 200) {
    digitalWrite(PUMPPin ,HIGH); 
    PUMPON = true;
  }
 
  else {
    digitalWrite(PUMPPin ,LOW); 
    PUMPON = false; 
 
  }
 
 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  moisturePin = analogRead(moisture);
  moisturePin = map(moisturePin, 0, 1023, 0, 100);
    lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("  GreenAutomation");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("TEMPERATURE :");
    lcd.print(tempC);
     lcd.print("");
    lcd.print(char(223));
    lcd.print("C");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("SOLAR PANEL :");
    lcd.print(volt);
    lcd.print("V");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("WATER LEVEL :");
  lcd.print("%");
   lcd.print(moisturePin);
  
    delay(1000);
  //}
 
  EthernetClient client = server.available();  // Create a client connection
  if (client) {
    boolean current_line_is_blank = true; //new
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        // if we've gotten to the end of the line (received a newline character) and the line is blank,
the http request has ended, send a reply
 
        if (readString.length() < 30) { //read char by char HTTP request
          readString.concat(c);
        }                                 //store characters to string
 
 
        // HTML Code
        if (c == '\n' && current_line_is_blank) {
          // HTML Code
          client.println(F("HTTP/1.1 200 OK")); //output HTML data starting with standard header
          client.println(F("Content-Type: text/html"));
          client.println();
          client.print(F("<body style=background-color:#FFF8DC>")); //set background to 003300 F0F0F0
          client.println(F("<META HTTP-EQUIV=REFRESH CONTENT=10 URL=>"));// Auto refresh webpage
every 10 seconds
          client.println("<center>");
                   client.println("<HEAD>");
          client.println("<TITLE>GreenAutomation System</TITLE>");
          client.println("</HEAD>");
          client.println(F("<font color=’DarkBlue’><h1><b><i><u>WELCOME TO AUTOMATION SYSTEM </font></h1></b></i></u>"));//send first heading
    client.println(F("<imgsrc='http://www.pacificenergysales.com/wp-content/uploads/2009/12/green-house.png' width=256 height=256>"));
         // client.println(F("<hr />"));
        //  client.println(F("<hr />"));
          
          client.println(F("<font color=’#00008B’ size=’5′> "));
          client.println("</center>");
 
          if (c == '\n') { //if HTTP request has ended
            int Wa = readString.indexOf("W="); //here is a key component of where
            int Al = readString.indexOf("A="); //the status is being read by the arduino
            int Co = readString.indexOf("C="); //  ac string 
            int He = readString.indexOf("H=");
 
            ///////////////// Check if anything  should be lighted or turned on////////////////////////
 
            //////////////////////////////////////water PUMP ////////////////////////////////////////////       
            if (Wa > 1){
              if (readString.substring(Wa,(Wa+3)) == "W=1") { //Water PUMP has to be turned ON
                digitalWrite(PUMPPin, HIGH);                   // set the LED on
     for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){         
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!! ");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("   WATER PUMP");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("     ACTIVATED");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("  SECONDS");
   delay(1000); 
   }
                PUMPON = true;
                 
              }
 
              if (readString.substring(Wa,(Wa+3)) == "W=0")
              {                                               //Water PUMP  has to be turned OFF
                digitalWrite(PUMPPin, LOW);                  
                PUMPON = false;
for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){ 
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!! ");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("   WATER PUMP");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("    DEACTIVATED");
                 lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("  SECONDS");
                delay(1000);
}
                PUMPON = true;
                 
              }
            }
            //////////////////////////////////////////////////////////heater/////////////////////////////////////////////
            if (He > 1){
 
              if (readString.substring(He,(He+3)) == "H=1") {
                digitalWrite(heaterpin, HIGH);                 
                digitalWrite(FANpin, LOW);
 for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){         
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!!");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("     HEATER");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("     ACTIVATED");                  
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("   SECONDS");
                delay(1000);
              }          
                HEATON = true;
                 
              }
 
              if (readString.substring(He,(He+3)) == "H=0") {
                digitalWrite(heaterpin, LOW);
 
                HEATON = false;
for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){                
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!!");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("     HEATER");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("   DEACTIVATED");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("   SECONDS");
              delay(1000); 
}        
                HEATON = true;
                 
              }
            }
            ////////////////////////////////////////////////////ac ///////////////////////////////
            if (Co > 1){
 
              if (readString.substring(Co,(Co+3)) == "C=1") {
                digitalWrite(FANpin, HIGH);
                digitalWrite(heaterpin, LOW);
for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){                
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!!");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("      A/C");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("     ACTIVATED");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("  SECONDS");
                delay(1000);
              }
                ACON = true;
                         
              }
 
              if (readString.substring(Co,(Co+3)) == "C=0") {
                digitalWrite(FANpin, LOW);
 
                ACON = false;
             for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!!");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("      A/C");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("    DEACTIVATED");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("  SECONDS");
                delay(1000);
              }
              }
            }
            //////////////////////////////////////////////////////Close all/////////////////////////////////////////////////
            if (Al > 1){
              if (readString.substring(Al,(Al+3)) == "A=1") {
                ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                /////// give error here becoz you can not open all of them at the same time ////////////
                //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////DO NOTHING////////////////////////////
                   for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print(" AUTOMATION SYSTEM");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("     HAS BEEN");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("      ACTIVATED");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("   ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("   SECONDS");
                delay(1000);
              }
              }
 
              if (readString.substring(Al,(Al+3)) == "A=0") {
                digitalWrite(PUMPPin, LOW);
                digitalWrite(FANpin, LOW);
                digitalWrite(heaterpin, LOW);
                HEATON = false;
                ACON = false;
                PUMPON = false;
                 
                 lcd.clear();
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!!");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print(" AUTOMATION SYSTEM");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("     ");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  DEACTIVATED");
                delay(10000);       
 
              }
            }    
 
 
            //////////////////////////////// detemine Plant-BotsTEMPERATURE///////////////////////
            client.println("<center><H4>"); 
            client.print("SOLAR PANEL IS PRODUCING  : ");
            client.print(volt);    
            client.print("  VOLT");
             client.println("<br />");
            client.print("GreenAutomation Systems Temperature is : ");
            client.print(tempC);
            client.print("  CELCIUS ");
            client.println("<br />");
            client.print("GreenAutomation Systems Temperature is : ");
            client.print(tempF);
            client.println("  FAHRENHEIT");
client.println("</H4>");
            if (tempC < 25) {
              client.println( F("<H1><center><font color ='deepskyblue' >Plant-Bot IS NOW - *COLD* - </font></center></H1>") );
              digitalWrite(heaterpin, HIGH);
              digitalWrite(FANpin,LOW); 
              HEATON = true;
              ACON = false;
              client.println(F("<center></center>"));
              client.println(F("<font color=’DarkBlue’> </font>"));
              client.println(F("<form  method=get name=LED>"));
              client.println(F("<button name=H value=0 type=submit style=height:100px;width:260px>
PWR Off Heater</button>"));
              client.println(F("</form>"));    
            //  client.println(F("<hr />"));
            //  client.println(F("<hr />"));
            }
            else {
              if (tempC > 30) {
                client.println( F("<H1><center><font color ='red' >Plant-Bot IS NOW  - *HOT* -  </font></center></H1>") );
                digitalWrite(heaterpin, LOW);
                digitalWrite(FANpin,HIGH); 
                ACON = true; 
                client.println(F("<center></center>"));
                client.println(F("<font color=’green’> </font>"));
                client.println(F("<form  method=get name=COO>"));
                client.println(F("<button name=C value=0 type=submit style=height:100px;width:260px>
PWR Off A/C</button>"));
                client.println(F("</form>"));    
            //    client.println(F("<hr />"));
            //    client.println(F("<hr />"));
              }
              else {
                digitalWrite(heaterpin, LOW);
                digitalWrite(FANpin,LOW); 
                HEATON = false;
              }
            }
            if (tempC>25 && tempC<30){
              client.println(F("<font color=’green’> </font>"));
              client.println(F("<form  method=get name=HEA>"));
              client.println(F("<button name=H value=1 type=submit style=height:100px;width:130px>
PWR On Heater</button>"));
              client.println(F("<button name='C' value='1' type=submit style=height:100px;width:130px>
PWR On A/C</button>"));
              client.println(F("</form>"));    
           //   client.println(F("<hr />"));
           //   client.println(F("<hr />"));
            }
 
            ////////////////////////////////////WATERLEVEL //////////////////////////////////////////
            moisturePin = analogRead(moisture);
            moisturePin = map(moisturePin, 0, 1023, 0, 100);
  //         client.print("Water Level of Plant-Bot is : ");
 //           if(moisturePin <100&& moisturePin >0 ){
 //           client.print("DRYING");}
//            if (moisturePin <200 && moisturePin >100 ){
//            client.print("FAIR");
//            }
//        if(moisturePin <300 && moisturePin >200  ){
//          client.print("NORMAL"); 
//        }
//    if (moisturePin >300 ){
//          client.print("SMOTHER");
//    }
            client.println("<br />");
 
            if ((moisturePin > 0) && (moisturePin < 20)){
              client.println( F("<H1><center><font color ='red' >Water Level of Plant-Bot is - *LESS* - </font></center></H1>") );
             client.println(moisturePin);
              digitalWrite(PUMPPin ,HIGH); 
              PUMPON = true;
 
              client.println(F("<center></center>"));
              client.println(F("<font color=’green’> </font>"));
              client.println("<center>");
              client.println(F("<form  method=get name=WAT>"));
              client.println(F("<button name=W value=0 type=submit style=height:100px;width:260px>
PWR Off Water PUMP</button>"));
              client.println(F("</form>"));    
              client.println(F("<hr />"));
              client.println(F("<hr />"));
            }
            if ((moisturePin > 20)&& (moisturePin < 30)) {
              client.println( F("<H1><center><font color ='deepskyblue' >Water Level of Plant-Bot is  - *NORMAL* -  </font></center></H1>") );
             client.println(moisturePin);
              digitalWrite(PUMPPin ,LOW); 
              PUMPON = false; 
 
              client.println(F("<center></center>"));
              client.println(F("<font color=’green’> </font>"));
              client.println("<center>");
              client.println(F("<form  method=get name=WAT>"));
              client.println(F("<button name=W value=1 type=submit style=height:100px;width:260px>
PWR On Water PUMP</button>"));
              client.println(F("</form>"));    
              client.println(F("<hr />"));
            }
            if ((moisturePin < 100)&& (moisturePin > 30)) {
              client.println( F("<H1><center><font color ='deepskyblue' >Water Level of Plant-Bot is  - *SMOTHER* -  </font></center></H1>") );
              client.println(moisturePin);
              digitalWrite(PUMPPin ,LOW); 
              PUMPON = false; 
               client.println(F("<hr />"));
                           }
            //////////////////////////////////FOR ALL DEVICES///////////////////////////////////////
 
 
 
            client.println(F("<font color=’green’> </font>"));
            client.println("<center>");
            client.println(F("<form  method=get name=ALL>"));
            client.println(F("<button name=A value=0 type=submit style=height:100px;width:200px>Deactivate GreenAutomation System</button>"));
            client.println(F("<button name=A value=1 type=submit style=height:100px;width:200px>
Activate GreenAutomation System</button>"));
            client.println(F("</form>"));    
            client.println(F("<hr />"));
            client.println(F("<hr />"));
 
          }
          /////////////////////// DETERMINE WHAT STATUS TO PRINT///////////////////////////////
client.println("<H4>");
           client.print(F("<font color='#00008B'>Heater Status:      "));
          if (HEATON == true) {
            client.println(F("<font color='#FF0000' size=’5′>WORKING</font>")); //red
 
          }
          else {
            client.println(F("<font color='#0099FF' size=’5′>OFF</font>")); //blue
          }
          client.println(F("<br />"));
          //printing ant status
          client.print(F("<font color='#00008B'>Water Pump Status:      "));
          if (PUMPON == true) {
            client.println(F("<font color='#FF0000' size=’5′>WORKING</font>"));
 
          }
          else {
            client.println(F("<font color='#0099FF' size=’5′>OFF"));
          }
          client.println(F("<br />"));
          client.print(F("<font size=’5′ font color='#00008B'>A/C Status:      "));
          if (ACON == true) {
            client.println(F("<font color='#FF0000' size=’5′>WORKING"));
          }
          else {
            client.println(F("<font color='#0099FF' size=’5′>OFF"));
 
          }
            client.println("<center></H4>");      
                      //  client.println("<br />");
         //   client.print("SOLAR PANELS POWER IS : ");
         //   client.print(watt);
          //  client.print("MiliWatt");
         //   client.print(analogRead(voltage));
           //        client.println(F("<br />"));
//client.println(F("<hr />"));
 
          // WEB PAGE Footer
          //  client.println(F("<hr><center><a>WEBPAGE</a><br />"));
          //client.println(F("<hr><center><a href=http://xxxxxx.com>WEBPAGE</a><br />"));
       //   client.println(F("<hr><center><a><p><b><i><font color=darkcyan>This Page  Designed
For GreenAutomation System.</font></center></a><br /></b></i>"));
         
          client.println(F("</body></html>"));
          readString="";
//          delay(1000);
          client.stop(); //stopping client
          client.flush();
        }
//        delay(100);
      }
//      delay(100);
    }
//    delay(100);
  }
//  delay( 100 );
}

Bu proje iki altın madalya , bir de BEST PROJECT ödülünü aldı. …. Elimdeki bütün detayı eklemeye çalıştım.

 1. mehmet 6 Kasım 2015 00:08

  bitirme projemde sera otomasyonu yapaçığm otonom ve manual sistem öncelik atayamıyorum ne yapabilirm.ethernet sheildn de kesmeyi nasıl kullnabilirm.

  Cevapla
  • admin 6 Kasım 2015 07:24

   Mehmet bey ethernet shieldinden kesmene gerek yok . sinirsiz dongu yapip her seferinde otomatik yada manuel olmasini kontrol edebilirsiniz. tabi bunu yaparsaniz o zaman ethernetshield aktif olmayacagindan manuel otomatik yapabilirsiniz ki bu istenmeyen bir durum .
   Bunun yerine programda milada giderek DONGU olusturabilirsiniz
   void loop(){
   if programimiz manuel ise (){
   manuel; } else { atoamatik ; }
   }

   void otomatik() {
   programimiz buraya
   }
   void manuel(){
   manuel programmiz buraya
   }

   …….

   Cevapla
   • mehmet 6 Kasım 2015 12:51

    TELEFON NUMARASI VEREBİLİRMİSNİZ ÇOK ZOR DURUMDAYIM BİTİRE ÖDEVİNİ YETİŞTİRMEM GEREKİYOR TELEFONDAN DANIŞABİLİRSEM DAHA İYİ OLUR

    Cevapla
    • admin 6 Kasım 2015 15:51

     mehmet hocam yurtdışında yaşıyorum . projenizin programınızı DRAFT olarak yaptıysanız gönderirseniz müsait zamanımda bakayım .,

     SAYGILAR

     Cevapla
     • mehmet 6 Kasım 2015 18:19

      mail adresini verirsen atayım

     • admin 6 Kasım 2015 19:24

      admin@arduinom.org

 2. salih009 6 Ekim 2015 20:03

  merhabalar http://arduinom.org/ sayın admin bu projenin dosya hali yok mu acaba

  Cevapla
  • admin 6 Ekim 2015 20:17

   Projeyi 2012 yılında yapmıştım , bendeki dökümanları ekledim . Maalesef dosya halinde yok . Yazıyı yakın Zaman’da düzenleyerek devrelerin Nasıl kurulduğunu ekliyeceğim

   Cevapla
   • salih009 8 Ekim 2015 00:33

    erken cevap ve ilginizden dolayı teşekür ederim benimde istediğim detaylı bi şekilde anlatım burda yapılan işlemler sitenizde var ama birleştirme de sıkıntı yasıyorum ve araştırmalar devam ediyor detaylı anlatımınız bilgime bılgı katacaktır sabırla beklıyorum iyi çalışmalar…

    Cevapla
    • admin 9 Ekim 2015 09:43

     Bu sekilde dusunmenize degecek kadar bilgili biri degilim maalesef. yaptiktan sonra projenizi burada sergilerseniz inanin bizi cok mutlu edersiniz .

     SAYGILAR

     Cevapla
 3. mehmet 18 Eylül 2015 20:07

  bazı yerlerde kodlar hata veriyor

  Cevapla
  • Arduinocu 18 Eylül 2015 20:17

   Hata kodunu yazabilir misiniz ?

   Cevapla

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.