Arduino ile Uzaktan Kontrollü Sera Otomasyonu

Arduino ile aklınıza gelen en karmaşık projeler çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir, Mesela bir sera da herşeyin otomatik olarak kontrol edilmesi mümkün olabilir .

Sera sıcak olduğunda bir fan ile ortam sıcaklığı düşürülebilir. Sera soğumaya başladığı zaman belli derecenin altına düştüğünde hemen ısıtıcılar devreye sokulabilir. Bitkilerden birinin köküne yerleştirilecek bir sensör ile suyun seviyesi kontröl edilebilir. Bir LM35 ısı sensörü bağlanarak derece kontolü sağlanır. Bu değerlerin hepsi bir LCD ye aktarılabilir. Bu proje çalışmasının internet üzerinden kontrol edilmesi sağlandı ,

Projenin çalışması şu şekilde Öncelikler projede şu elektronik bloklardan oluşuyor.

1, Isı sensörü ve nem kontrol ünitesi DHT11 ile sağlanıyor. Nem arttırılması istendiğinde içeride bulunan buhar makinesi ile nem oranı arttırılıyor.

Bu bloğu websitemizde bulabilirsiniz.

2. Toprak nemi için nem sensörü websitemizde bulunan iki nem sensörü projesinden birinin kullanılması ile sağlanıyor. Resimlerini ve proje bloğunu websitemizden bulabilirsiniz.

3. Yukardaki sensörlerden alınan değerlere göre çalıştırılacak devre elemanları için röle sistemi basit 4 kanallı röle

Fan sistemi için

Isıtıcı sistemi için

Buhar sistemi için

Su pompası

    Tabiki bunların çalışması hakkında bazı bilgiler vermek isterim .

  • Seradan alınan sıcaklık değerlerine göre atmega328 microişlemcisi havalandırmayı yada nemi ayarlıyor.
  • Toprağın su seviyesini kontrol ederek gerektiği zaman su motorunu çalıştırıyor.
  • Elektrik ihtiyacını güneş takip eden güneş paneli ile bataryaları şarj ediyor ve elde edilen enerji ile sağlanıyor.
  • Güneş panelinden kaç volt enerji elde ettiğini ve bataryaların doluluk oranını gösteriyor ve  LCD aracılığıyla kullanıcıya gösteriyor.
  • Topladığı bütün değerleri Wireless router aracılığıyla networkten yada internetten görme imkanını sağlıyor.
  • Gerektiği zaman İnternet aracılığıyla su, ısıtıcı ,nem ve  soğutucu için müdahele edilmesine olanak sağlıyor.
  • Elde edilen veriler arduino webserver sayesinde herhangi bir yerden kontrol edilmesine olanak sağlıyor.
  • Damlama sistemi kullanıldığında inanılmaz kaliteli ürünlerin yetişmesi sağlanabiliyor.
  • Serada yetiştirilecek ürünlere göre nem ısı değerleri programdan ayarlanabiliyor. (sonraki versiyonda hem internetten hemde proje ekranından bunun değiştirilmesine olanak verilmesi)

Gördüğünüz gibi projemizde çok ayrıntılı yapılar ve döngüler var. Bunlar gözünüzü korkutmuş olabilir ama projemizde daha önce dediğim gibi elektronik bloklardan oluşuyor bu blokları gerçekleştirirken çekmiş olduğum fotoğrafları altta görebilirsiniz.

Birinci adımda arduinomuz için kullanacağımız enerjinin 5 volta sabitlenmesi için aşağıdaki devre gerçekleştirildi

 

İkinci adımda ise güneş takip sistemini yaptıldı ve bu sistemin enerjisi 7805 den sağlandı. Eklenen güneş paneli 6 volt ,300mA lık bir güneş paneli, bu güneş paneli iki adet 6 voltluk bataryayı şarj ediyor.

Üçüncü adımda 18B20 Dallas entegresi ile ısı ölçümü sağlandı, bu entegre sağlıklı sonuçlar alıyorç Bunu gerçekleştirdikten sonra

Dördüncü adımda röle sistemi  (su pompası , fan , ısıtıcı , buhar makinası )

Beşinci adımda toprağın nemini ölçme devresi

Altıncı adımda ise bu oluşturulan blokları iki adet arduinoya yerleştirilmesi ve değerleri LCD den görebilmemiz için bağlantısının gerçekleştirilmesi

Yedinci adımda ise bunu Networkten görebilmemiz

Sekizinci adımda Projemize wireless router eklendi ve kablosuz bağlantı sağlandı .

Projeyi 2012 yılında yaptığımdan dolayı bulabildiğim fotoğrafları ekledim ama programımız %100 çalışıyor emin olabilirsiniz. Proje yaparken resimlerini çekmiştim ama belli bir düzeni yok . İngilizce olması yurtdışında yaşamamdan kaynaklanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonra projemizin programı aşağıdaki gibi olacaktır.

1. Arduino için güneş takibi program websitesinden bulabilirsiniz.

2. Arduino için Webserver ve tüm kontrol mekanizması aşağıdaki gibi olacaktır.

Projemizde wiznet5100 ethernet shield kullanılmıştır.  Programda mümkün olduğu kadar guruplaştırmıştım İNŞAALLAH İŞİNİZE YARAR.

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
byte mac[] = { 
  0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0xCD, 0x3E };  //Set your Ethernet Shield's MAC address
byte ip[] = { 
  192,168,0,250 };    // Set your shield's  IP address
byte gateway[] = { 
  192,168,0,1 };   //if you need  a gateway IP
byte subnet[] = {
  255,255,255,0 };    // Change  to your subnet address
 
EthernetServer  server(80);                // server port
 
//////////////////////// declare variables////////////////////////////////////////////////
int     TEMPERATUREPin = A0;            // analog in 0 for TEMPERATURE sensor
int     tempPin = 0;                   // integer for the analog sensor
int     moisture = A1;                 //moisture sensor
int     voltage = A2;
int     volt=0;
int     moisturePin=0;
int     heaterpin = 5;               // Heater
int     FANpin = 6;                  // me - anolog pin 9 for fan control
int     PUMPPin = 7;                 // water PUMP pin
int     amper=0;
int     watt = 0;
String  readString = String(30);   // string for fetching data from address
boolean HEATON = false;             // Heater Status flag 
boolean PUMPON = false;             // Water Pump Status flag 
boolean ACON = false;             // A/C Status flag 
 
float tempC;
float tempA;
float tempF;
 
//////////////////////////// SETUP NOW///////////////////////////
 
void setup()
{   
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); // start Ethernet
  server.begin();  //test
  // Serial.print("server is at ");
  //  Serial.println(Ethernet.localIP());
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("SERVER IS AT");
  lcd.setCursor(2,3);
  lcd.print(Ethernet.localIP());
  pinMode(PUMPPin, OUTPUT); //Set pin 6 to output
  pinMode(heaterpin, OUTPUT); // set pin 7 to output
  pinMode(FANpin, OUTPUT); // set pin a3 to output
  byte client_ip[4];
  delay (1000);
//  digitalWrite(4, HIGH);
//digitalWrite(13, LOW);
}
 
 
void loop(){
   
////////// solar panels voltage ///////////////
 float volt = analogRead (voltage) * (6/1023.0); // solar pannel's voltage calculation if there will be
10 k and 1 k resistor between them
  amper= volt/1000*1000;
  volt= volt*11;
   watt= amper*amper*11000; // power of solar panel
for (int i = 0 ; i < 100 ; i++ ){
    tempA = analogRead(TEMPERATUREPin);         
    tempA = (5.0 * tempA * 100.0)/1024.0;
    tempC= tempC + tempA;
 delay (10); }     
    tempC= tempC/120;
    tempF =tempC*9/5+32;
 
   if (tempC < 25) {      digitalWrite(heaterpin, HIGH);       digitalWrite(FANpin,LOW);        HEATON = false;               }     else {       if (tempC > 30) {
        digitalWrite(heaterpin, LOW);
        digitalWrite(FANpin,HIGH); 
        ACON = true; 
      }
      else {
        digitalWrite(heaterpin, LOW);
        digitalWrite(FANpin,LOW); 
        HEATON = false;
      }
    }
 
  //////////////////////////////////////
   moisturePin = analogRead(moisture);
 
  if (moisturePin < 200) {
    digitalWrite(PUMPPin ,HIGH); 
    PUMPON = true;
  }
 
  else {
    digitalWrite(PUMPPin ,LOW); 
    PUMPON = false; 
 
  }
 
 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  moisturePin = analogRead(moisture);
  moisturePin = map(moisturePin, 0, 1023, 0, 100);
    lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("  GreenAutomation");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("TEMPERATURE :");
    lcd.print(tempC);
     lcd.print("");
    lcd.print(char(223));
    lcd.print("C");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("SOLAR PANEL :");
    lcd.print(volt);
    lcd.print("V");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("WATER LEVEL :");
  lcd.print("%");
   lcd.print(moisturePin);
  
    delay(1000);
  //}
 
  EthernetClient client = server.available();  // Create a client connection
  if (client) {
    boolean current_line_is_blank = true; //new
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        // if we've gotten to the end of the line (received a newline character) and the line is blank,
the http request has ended, send a reply
 
        if (readString.length() < 30) { //read char by char HTTP request
          readString.concat(c);
        }                                 //store characters to string
 
 
        // HTML Code
        if (c == '\n' && current_line_is_blank) {
          // HTML Code
          client.println(F("HTTP/1.1 200 OK")); //output HTML data starting with standard header
          client.println(F("Content-Type: text/html"));
          client.println();
          client.print(F("<body style=background-color:#FFF8DC>")); //set background to 003300 F0F0F0
          client.println(F("<META HTTP-EQUIV=REFRESH CONTENT=10 URL=>"));// Auto refresh webpage
every 10 seconds
          client.println("<center>");
                   client.println("<HEAD>");
          client.println("<TITLE>GreenAutomation System</TITLE>");
          client.println("</HEAD>");
          client.println(F("<font color=’DarkBlue’>
<h1><b><i><u>WELCOME TO AUTOMATION SYSTEM </font></h1>

</b></i></u>"));//send first heading
    client.println(F("<imgsrc='http://www.pacificenergysales.com/wp-content/uploads/2009/12/green-house.png' width=256 height=256>"));
         // client.println(F("
<hr />

"));
        //  client.println(F("
<hr />

"));
          
          client.println(F("<font color=’#00008B’ size=’5′> "));
          client.println("</center>");
 
          if (c == '\n') { //if HTTP request has ended
            int Wa = readString.indexOf("W="); //here is a key component of where
            int Al = readString.indexOf("A="); //the status is being read by the arduino
            int Co = readString.indexOf("C="); //  ac string 
            int He = readString.indexOf("H=");
 
            ///////////////// Check if anything  should be lighted or turned on////////////////////////
 
            //////////////////////////////////////water PUMP ////////////////////////////////////////////       
            if (Wa > 1){
              if (readString.substring(Wa,(Wa+3)) == "W=1") { //Water PUMP has to be turned ON
                digitalWrite(PUMPPin, HIGH);                   // set the LED on
     for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){         
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!! ");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("   WATER PUMP");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("     ACTIVATED");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("  SECONDS");
   delay(1000); 
   }
                PUMPON = true;
                 
              }
 
              if (readString.substring(Wa,(Wa+3)) == "W=0")
              {                                               //Water PUMP  has to be turned OFF
                digitalWrite(PUMPPin, LOW);                  
                PUMPON = false;
for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){ 
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!! ");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("   WATER PUMP");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("    DEACTIVATED");
                 lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("  SECONDS");
                delay(1000);
}
                PUMPON = true;
                 
              }
            }
            //////////////////////////////////////////////////////////heater/////////////////////////////////////////////
            if (He > 1){
 
              if (readString.substring(He,(He+3)) == "H=1") {
                digitalWrite(heaterpin, HIGH);                 
                digitalWrite(FANpin, LOW);
 for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){         
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!!");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("     HEATER");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("     ACTIVATED");                  
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("   SECONDS");
                delay(1000);
              }          
                HEATON = true;
                 
              }
 
              if (readString.substring(He,(He+3)) == "H=0") {
                digitalWrite(heaterpin, LOW);
 
                HEATON = false;
for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){                
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!!");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("     HEATER");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("   DEACTIVATED");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("   SECONDS");
              delay(1000); 
}        
                HEATON = true;
                 
              }
            }
            ////////////////////////////////////////////////////ac ///////////////////////////////
            if (Co > 1){
 
              if (readString.substring(Co,(Co+3)) == "C=1") {
                digitalWrite(FANpin, HIGH);
                digitalWrite(heaterpin, LOW);
for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){                
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!!");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("      A/C");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("     ACTIVATED");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("  SECONDS");
                delay(1000);
              }
                ACON = true;
                         
              }
 
              if (readString.substring(Co,(Co+3)) == "C=0") {
                digitalWrite(FANpin, LOW);
 
                ACON = false;
             for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!!");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("      A/C");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("    DEACTIVATED");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("  SECONDS");
                delay(1000);
              }
              }
            }
            //////////////////////////////////////////////////////Close all/////////////////////////////////////////////////
            if (Al > 1){
              if (readString.substring(Al,(Al+3)) == "A=1") {
                ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                /////// give error here becoz you can not open all of them at the same time ////////////
                //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////DO NOTHING////////////////////////////
                   for (int i = 60 ; i > 0 ; i-- ){
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.print(" AUTOMATION SYSTEM");
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("     HAS BEEN");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("      ACTIVATED");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("   ");
                lcd.print(i);
                lcd.print("   SECONDS");
                delay(1000);
              }
              }
 
              if (readString.substring(Al,(Al+3)) == "A=0") {
                digitalWrite(PUMPPin, LOW);
                digitalWrite(FANpin, LOW);
                digitalWrite(heaterpin, LOW);
                HEATON = false;
                ACON = false;
                PUMPON = false;
                 
                 lcd.clear();
                lcd.setCursor(2,1);
                lcd.print("!!!!WARNING!!!!");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print(" AUTOMATION SYSTEM");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("     ");
                lcd.setCursor(2,3);
                lcd.print("  DEACTIVATED");
                delay(10000);       
 
              }
            }    
 
 
            //////////////////////////////// detemine Plant-BotsTEMPERATURE///////////////////////
            client.println("<center>
<H4>"); 
            client.print("SOLAR PANEL IS PRODUCING  : ");
            client.print(volt);    
            client.print("  VOLT");
             client.println("
");
            client.print("GreenAutomation Systems Temperature is : ");
            client.print(tempC);
            client.print("  CELCIUS ");
            client.println("
");
            client.print("GreenAutomation Systems Temperature is : ");
            client.print(tempF);
            client.println("  FAHRENHEIT");
client.println("</H4>

");
            if (tempC < 25) {
              client.println( F("
<H1><center><font color ='deepskyblue' >Plant-Bot IS NOW - *COLD* - </font></center></H1>

") );
              digitalWrite(heaterpin, HIGH);
              digitalWrite(FANpin,LOW); 
              HEATON = true;
              ACON = false;
              client.println(F("<center></center>"));
              client.println(F("<font color=’DarkBlue’> </font>"));
              client.println(F("<form  method=get name=LED>"));
              client.println(F("<button name=H value=0 type=submit style=height:100px;width:260px>
PWR Off Heater</button>"));
              client.println(F("</form>

"));    
            //  client.println(F("
<hr />

"));
            //  client.println(F("
<hr />

"));
            }
            else {
              if (tempC > 30) {
                client.println( F("
<H1><center><font color ='red' >Plant-Bot IS NOW  - *HOT* -  </font></center></H1>

") );
                digitalWrite(heaterpin, LOW);
                digitalWrite(FANpin,HIGH); 
                ACON = true; 
                client.println(F("<center></center>"));
                client.println(F("<font color=’green’> </font>"));
                client.println(F("<form  method=get name=COO>"));
                client.println(F("<button name=C value=0 type=submit style=height:100px;width:260px>
PWR Off A/C</button>"));
                client.println(F("</form>

"));    
            //    client.println(F("
<hr />

"));
            //    client.println(F("
<hr />

"));
              }
              else {
                digitalWrite(heaterpin, LOW);
                digitalWrite(FANpin,LOW); 
                HEATON = false;
              }
            }
            if (tempC>25 && tempC<30){
              client.println(F("<font color=’green’> </font>"));
              client.println(F("<form  method=get name=HEA>"));
              client.println(F("<button name=H value=1 type=submit style=height:100px;width:130px>
PWR On Heater</button>"));
              client.println(F("<button name='C' value='1' type=submit style=height:100px;width:130px>
PWR On A/C</button>"));
              client.println(F("</form>

"));    
           //   client.println(F("
<hr />

"));
           //   client.println(F("
<hr />

"));
            }
 
            ////////////////////////////////////WATERLEVEL //////////////////////////////////////////
            moisturePin = analogRead(moisture);
            moisturePin = map(moisturePin, 0, 1023, 0, 100);
  //         client.print("Water Level of Plant-Bot is : ");
 //           if(moisturePin <100&& moisturePin >0 ){
 //           client.print("DRYING");}
//            if (moisturePin <200 && moisturePin >100 ){
//            client.print("FAIR");
//            }
//        if(moisturePin <300 && moisturePin >200  ){
//          client.print("NORMAL"); 
//        }
//    if (moisturePin >300 ){
//          client.print("SMOTHER");
//    }
            client.println("
");
 
            if ((moisturePin > 0) && (moisturePin < 20)){
              client.println( F("
<H1><center><font color ='red' >Water Level of Plant-Bot is - *LESS* - </font></center></H1>

") );
             client.println(moisturePin);
              digitalWrite(PUMPPin ,HIGH); 
              PUMPON = true;
 
              client.println(F("<center></center>"));
              client.println(F("<font color=’green’> </font>"));
              client.println("<center>");
              client.println(F("<form  method=get name=WAT>"));
              client.println(F("<button name=W value=0 type=submit style=height:100px;width:260px>
PWR Off Water PUMP</button>"));
              client.println(F("</form>

"));    
              client.println(F("
<hr />

"));
              client.println(F("
<hr />

"));
            }
            if ((moisturePin > 20)&& (moisturePin < 30)) {
              client.println( F("
<H1><center><font color ='deepskyblue' >Water Level of Plant-Bot is  - *NORMAL* -  </font></center></H1>

") );
             client.println(moisturePin);
              digitalWrite(PUMPPin ,LOW); 
              PUMPON = false; 
 
              client.println(F("<center></center>"));
              client.println(F("<font color=’green’> </font>"));
              client.println("<center>");
              client.println(F("<form  method=get name=WAT>"));
              client.println(F("<button name=W value=1 type=submit style=height:100px;width:260px>
PWR On Water PUMP</button>"));
              client.println(F("</form>

"));    
              client.println(F("
<hr />

"));
            }
            if ((moisturePin < 100)&& (moisturePin > 30)) {
              client.println( F("
<H1><center><font color ='deepskyblue' >Water Level of Plant-Bot is  - *SMOTHER* -  </font></center></H1>

") );
              client.println(moisturePin);
              digitalWrite(PUMPPin ,LOW); 
              PUMPON = false; 
               client.println(F("
<hr />

"));
                           }
            //////////////////////////////////FOR ALL DEVICES///////////////////////////////////////
 
 
 
            client.println(F("<font color=’green’> </font>"));
            client.println("<center>");
            client.println(F("<form  method=get name=ALL>"));
            client.println(F("<button name=A value=0 type=submit style=height:100px;width:200px>Deactivate GreenAutomation System</button>"));
            client.println(F("<button name=A value=1 type=submit style=height:100px;width:200px>
Activate GreenAutomation System</button>"));
            client.println(F("</form>

"));    
            client.println(F("
<hr />

"));
            client.println(F("
<hr />

"));
 
          }
          /////////////////////// DETERMINE WHAT STATUS TO PRINT///////////////////////////////
client.println("
<H4>");
           client.print(F("<font color='#00008B'>Heater Status:      "));
          if (HEATON == true) {
            client.println(F("<font color='#FF0000' size=’5′>WORKING</font>")); //red
 
          }
          else {
            client.println(F("<font color='#0099FF' size=’5′>OFF</font>")); //blue
          }
          client.println(F("
"));
          //printing ant status
          client.print(F("<font color='#00008B'>Water Pump Status:      "));
          if (PUMPON == true) {
            client.println(F("<font color='#FF0000' size=’5′>WORKING</font>"));
 
          }
          else {
            client.println(F("<font color='#0099FF' size=’5′>OFF"));
          }
          client.println(F("
"));
          client.print(F("<font size=’5′ font color='#00008B'>A/C Status:      "));
          if (ACON == true) {
            client.println(F("<font color='#FF0000' size=’5′>WORKING"));
          }
          else {
            client.println(F("<font color='#0099FF' size=’5′>OFF"));
 
          }
            client.println("<center></H4>

");      
                      //  client.println("
");
         //   client.print("SOLAR PANELS POWER IS : ");
         //   client.print(watt);
          //  client.print("MiliWatt");
         //   client.print(analogRead(voltage));
           //        client.println(F("
"));
//client.println(F("
<hr />

"));
 
          // WEB PAGE Footer
          //  client.println(F("
<hr>

<center><a>WEBPAGE</a>
"));
          //client.println(F("
<hr>

<center><a href=http://xxxxxx.com>WEBPAGE</a>
"));
       //   client.println(F("
<hr>

<center><a>

<b><i><font color=darkcyan>This Page  Designed
For GreenAutomation System.</font></center></a>
</b></i>"));
         
          client.println(F("</body></html>"));
          readString="";
//          delay(1000);
          client.stop(); //stopping client
          client.flush();
        }
//        delay(100);
      }
//      delay(100);
    }
//    delay(100);
  }
//  delay( 100 );
}

Bu proje iki altın madalya , bir de BEST PROJECT ödülünü aldı. …. Elimdeki bütün detayı eklemeye çalıştım.

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'