ESP8266 ile Renkli Flappy Bird Oyunu

Merhaba arkadaşlar ,

Bugünkü yazımızda çok sevilen bir oyunu paylaşmak istiyorum. Bu oyunda bazı değişiklikler yapılarak bunu ESP8266-12E ye uyarlanmış . Bu oyunu oynamak için kolları sıvadım tabiiki ama ne olduysa çok aramama rağmen buton bulamadım 🙂 bunun için çok uğraşmak istemedim ama projenin bağlantılarını yaparak çalışıp çalışmadığını kontrol ettim.

Programda ST7735 entegresi ile kontrol edilen 1.44 yada 1.8 ve 2.2 inçlik TFT ekran kullanabilirsiniz. tek yapılması gereken TFT ekranın boyutunu piksel olarak sisteme girmeniz.

Bunlar;

1.44 inç için 160×160 piksel

1.8 inç için 240×160 piksel

2.2 inç için 360×240 piksel

Bu değerleri girdikten sonra renkli TFT ekranınızın orta noktalarını belirtmeniz gerekiyor buda 1.44 inç için 80×80 oluyor.

Programın Bağlantı şekli aşağıdaki gibi olmalıdır.

ESP8266-12E
GPIO 15…..2.2K………….GND
EN…………………………….VCC
GPIO 2…….2.2K…………VCC
GPIO 2……buton……….GND

ESP8266-12E ST7735 TFT Ekran
3.3V VCC
GND GND
GPIO15 CS
RST RESET
GPIO5 A0
GPIO13 SDA
GPIO15 SCK
3.3V LED
GPIO12 Hoparlör
GND Hoparlör GND

Programımız Aşağıdaki gibidir.

// =============================================================================
//
// Arduino - Flappy Bird clone
// ---------------------------
// by Themistokle "mrt-prodz" Benetatos
//
// Converted to ESP8266 + ST7735 1.44" (or 1.8") by Slider2732 - Dec 2016
// Changes - Switch press method, yield(), watchdog reset, pipe draw over, 
// sound on Pin 12, Winner section, flap reduced for playability.
// Speaker to Pin 12 & Gnd, some piezo's work, can use transistor or other amp.
//
// It features an intro screen, a game over screen containing
// the player score and similar gameplay to the original game.
//www.arduinom.org sitesinde yayinlanmistir
// Dependencies:
// - https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
// - https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library
//
// References:
// - http://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/sainsmart-arduino-color-display/
// - http://www.koonsolo.com/news/dewitters-gameloop/
// - http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation
//
// --------------------
// http://mrt-prodz.com
// http://github.com/mrt-prodz/ATmega328-Flappy-Bird-Clone
//
// =============================================================================

#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ST7735.h>
#include <SPI.h>

// initialize TFT screen
// (connect pins accordingly or change these values)
#define TFT_DC      5   // Sainsmart RS/DC
#define TFT_RST      18   // Sainsmart RES - mythical, not needed
#define TFT_CS      15   // Sainsmart CS
// initialize screen with pins
static Adafruit_ST7735 TFT = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
// instead of using TFT.width() and TFT.height() set constant values
// (we can change the size of the game easily that way)
#define TFTW      128   // screen width
#define TFTH      160   // screen height runs ok on 128 pixel 1.44"
#define TFTW2      64   // half screen width
#define TFTH2      80   // half screen height
// game constant
#define SPEED       1
#define GRAVITY     9.8
#define JUMP_FORCE   2.15
#define SKIP_TICKS   20.0   // 1000 / 50fps
#define MAX_FRAMESKIP   5
// bird size
#define BIRDW       8   // bird width
#define BIRDH       8   // bird height
#define BIRDW2      4   // half width
#define BIRDH2      4   // half height
// pipe size
#define PIPEW      12   // pipe width
#define GAPHEIGHT    36   // pipe gap height
// floor size
#define FLOORH      20   // floor height (from bottom of the screen)
// grass size
#define GRASSH      4   // grass height (inside floor, starts at floor y)

// background
const unsigned int BCKGRDCOL = TFT.Color565(138,235,244);
// bird
const unsigned int BIRDCOL = TFT.Color565(255,254,174);
// pipe
const unsigned int PIPECOL = TFT.Color565(99,255,78);
// pipe highlight
const unsigned int PIPEHIGHCOL = TFT.Color565(250,255,250);
// pipe seam
const unsigned int PIPESEAMCOL = TFT.Color565(0,0,0);
// floor
const unsigned int FLOORCOL = TFT.Color565(246,240,163);
// grass (col2 is the stripe color)
const unsigned int GRASSCOL = TFT.Color565(141,225,87);
const unsigned int GRASSCOL2 = TFT.Color565(156,239,88);

// bird sprite
// bird sprite colors (Cx name for values to keep the array readable)
#define C0 BCKGRDCOL
#define C1 TFT.Color565(195,165,75)
#define C2 BIRDCOL
#define C3 ST7735_WHITE
#define C4 ST7735_RED
#define C5 TFT.Color565(251,216,114)

static unsigned int birdcol[] =
{ C0, C0, C1, C1, C1, C1, C1, C0,
 C0, C1, C2, C2, C2, C1, C3, C1,
 C0, C2, C2, C2, C2, C1, C3, C1,
 C1, C1, C1, C2, C2, C3, C1, C1,
 C1, C2, C2, C2, C2, C2, C4, C4,
 C1, C2, C2, C2, C1, C5, C4, C0,
 C0, C1, C2, C1, C5, C5, C5, C0,
 C0, C0, C1, C5, C5, C5, C0, C0};

// bird structure
static struct BIRD {
 unsigned char x, y, old_y;
 unsigned int col;
 float vel_y;
} bird;
// pipe structure
static struct PIPE {
 char x, gap_y;
 unsigned int col;
} pipe;

// score
static short score;
// temporary x and y var
static short tmpx, tmpy;

// ---------------
// draw pixel
// ---------------
// faster drawPixel method by inlining calls and using setAddrWindow and pushColor
// using macro to force inlining
#define drawPixel(a, b, c) TFT.setAddrWindow(a, b, a, b); TFT.pushColor(c)

// ---------------
// initial setup
// ---------------
void setup() {
 // initialize the push button on pin 2 as an input
 // initialize ST7735S chip, black tab
 TFT.initR(INITR_BLACKTAB);
}

// ---------------
// main loop
// ---------------
void loop() {
 game_start();
 game_loop();
 tone(12, 60, 1500); // Game Over tone
 game_over();
}

// ---------------
// game loop
// ---------------
void game_loop() {
 // ===============
 // prepare game variables
 // draw floor
 // ===============
 // instead of calculating the distance of the floor from the screen height each time store it in a variable
 unsigned char GAMEH = TFTH - FLOORH;
 // draw the floor once, we will not overwrite on this area in-game
 // black line
 TFT.drawFastHLine(0, GAMEH, TFTW+32, ST7735_BLACK);
 // grass and stripe
 TFT.fillRect(0, GAMEH+1, TFTW2+16, GRASSH, GRASSCOL);
 TFT.fillRect(TFTW2, GAMEH+1, TFTW2+16, GRASSH, GRASSCOL2);
 // black line
 TFT.drawFastHLine(0, GAMEH+GRASSH, TFTW+32, ST7735_BLACK);
 // mud
 TFT.fillRect(0, GAMEH+GRASSH+1, TFTW+32, FLOORH-GRASSH, FLOORCOL);
 // grass x position (for stripe animation)
 char grassx = TFTW+32;
 // game loop time variables
 double delta, old_time, next_game_tick, current_time;
 next_game_tick = current_time = millis();
 int loops;
 // passed pipe flag to count score
 bool passed_pipe = false;
 // temp var for setAddrWindow
 unsigned char px;
 
   while (1) {
   wdt_reset();
   loops = 0;
   while( millis() > next_game_tick && loops < MAX_FRAMESKIP) {
   // ===============
   // input
   // ===============
   if ( !(digitalRead(2)) ) {
    // if the bird is not too close to the top of the screen apply jump force
    if (bird.y > BIRDH2*0.5){ bird.vel_y = -JUMP_FORCE /2;
    // make flap sound 
    tone(12, 800, 10); // tone on Pin 12
   }
    // else zero velocity
    else bird.vel_y = 0;
   }
   
   // ===============
   // update
   // ===============
   // calculate delta time
   // ---------------
   old_time = current_time;
   current_time = millis();
   delta = (current_time-old_time)/1000;

   // bird
   // ---------------
   bird.vel_y += GRAVITY * delta;
   bird.y += bird.vel_y;

   // pipe
   // ---------------
   pipe.x -= SPEED;
   // if pipe reached edge of the screen reset its position and gap
   if (pipe.x < (-PIPEW +20)) {
   pipe.x = TFTW;
   randomSeed(analogRead(0));
   pipe.gap_y = random(20, TFTH-60);
   }

   // ---------------
   next_game_tick += SKIP_TICKS;
   loops++;
  }

   // ===============
   // draw
   // ===============
   // pipe
   // ---------------
   // we save cycles if we avoid drawing the pipe when outside the screen
   if (pipe.x >= -20 && pipe.x < TFTW) {
   // pipe color
   TFT.drawFastVLine(pipe.x+3, 0, pipe.gap_y, PIPECOL);
   TFT.drawFastVLine(pipe.x+3, pipe.gap_y+GAPHEIGHT+1, GAMEH-(pipe.gap_y+GAPHEIGHT+1), PIPECOL);
   // highlight
   TFT.drawFastVLine(pipe.x, 0, pipe.gap_y, PIPEHIGHCOL);
   TFT.drawFastVLine(pipe.x, pipe.gap_y+GAPHEIGHT+1, GAMEH-(pipe.gap_y+GAPHEIGHT+1), PIPEHIGHCOL);
   // bottom and top border of pipe
   drawPixel(pipe.x, pipe.gap_y, PIPESEAMCOL);
   drawPixel(pipe.x, pipe.gap_y+GAPHEIGHT, PIPESEAMCOL);
   // pipe seam
   drawPixel(pipe.x, pipe.gap_y-6, PIPESEAMCOL);
   drawPixel(pipe.x, pipe.gap_y+GAPHEIGHT+6, PIPESEAMCOL);
   drawPixel(pipe.x+3, pipe.gap_y-6, PIPESEAMCOL);
   drawPixel(pipe.x+3, pipe.gap_y+GAPHEIGHT+6, PIPESEAMCOL);
  }
   // erase behind pipe
   if (pipe.x <= TFTW) {
   TFT.drawFastVLine(pipe.x+PIPEW, 0, GAMEH, BCKGRDCOL);
   TFT.fillRect(0, 32, 26, 108, BCKGRDCOL); // Slider2732
  }
     // bird
     // ---------------
     tmpx = BIRDW-1;
     do {
     px = bird.x+tmpx+BIRDW;
     // clear bird at previous position stored in old_y
     // we can't just erase the pixels before and after current position
     // because of the non-linear bird movement (it would leave 'dirty' pixels)
     tmpy = BIRDH - 1;
     do {
      drawPixel(px, bird.old_y + tmpy, BCKGRDCOL);
     } while (tmpy--);
     // draw bird sprite at new position
     tmpy = BIRDH - 1;
     do {
      drawPixel(px, bird.y + tmpy, birdcol[tmpx + (tmpy * BIRDW)]);
     } while (tmpy--);
     } while (tmpx--);
     // save position to erase bird on next draw
     bird.old_y = bird.y;

  // grass stripes
  // ---------------
  grassx -= SPEED;
  if (grassx < 0) grassx = TFTW;
  TFT.drawFastVLine( grassx  %TFTW, GAMEH+1, GRASSH-1, GRASSCOL);
  TFT.drawFastVLine((grassx+64)%TFTW, GAMEH+1, GRASSH-1, GRASSCOL2);

  // ===============
  // collision
  // ===============
  // if the bird hit the ground game over
  if (bird.y > GAMEH-BIRDH) break;
  // checking for bird collision with pipe
  if (bird.x+BIRDW >= pipe.x-BIRDW2 && bird.x <= pipe.x+PIPEW-BIRDW) {
  // bird entered a pipe, check for collision
  if (bird.y < pipe.gap_y || bird.y+BIRDH > pipe.gap_y+GAPHEIGHT) break;
  else passed_pipe = true;
  tone(12, 1000, 50);
   
  }
   // if bird has passed the pipe increase score
   else if (bird.x > pipe.x+PIPEW-BIRDW && passed_pipe) {
   passed_pipe = false;
   // erase score with background color
   TFT.setTextColor(BCKGRDCOL);
   TFT.setCursor( TFTW-16, 34);
   TFT.print(score);
   // set text color back to white for new score
   TFT.setTextColor(ST7735_BLACK);
   // increase score since we successfully passed a pipe
   score++;
   if (score >= 25)
   { winner();
   }
  }

  // update score
  // ---------------
  TFT.setCursor( TFTW-16, 34);
  TFT.print(score);
 }
 
  // add a small delay to show how the player lost
  delay(1200);
}

// ---------------
// game start
// ---------------
void game_start() {
 TFT.fillScreen(ST7735_BLACK);
 TFT.fillRect(10, TFTH2 - 20, TFTW-20, 1, ST7735_YELLOW);
 TFT.fillRect(10, TFTH2 + 32, TFTW-20, 1, ST7735_YELLOW);
 TFT.setTextColor(ST7735_WHITE);
 TFT.setTextSize(3);
 // half width - num char * char width in pixels
 TFT.setCursor( TFTW2-(6*9), TFTH2 - 16);
 TFT.println("FLAPPY");
 TFT.setTextSize(3);
 TFT.setCursor( TFTW2-(6*9), TFTH2 + 8);
 TFT.println("-BIRD-");
 TFT.setTextSize(0);
 TFT.setCursor( 10, TFTH2 - 28);
 TFT.println("ESP8266");
 TFT.setCursor( TFTW2 - (12*3) - 1, TFTH2 + 54);
 TFT.println("Press Start");
 while (1) {
 yield();
 // wait for push button
 if (digitalRead(2) == LOW ) break;
 }
  // Start tune
  tone(12, 200, 500);
  delay(200);
  tone(12, 400, 100);
  delay(200);
  tone(12, 480, 500);
  delay(200);
  tone(12, 600, 1000);
  // init game settings
  game_init();
}

// ---------------
// game init
// ---------------
void game_init() {
 // clear screen
 TFT.fillScreen(BCKGRDCOL);
 // reset score
 score = 0;
 // init bird
 bird.x = 20;
 bird.y = bird.old_y = TFTH2 - BIRDH;
 bird.vel_y = -JUMP_FORCE;
 tmpx = tmpy = 0;
 // generate new random seed for the pipe gap
 randomSeed(analogRead(0));
 // init pipe
 pipe.x = TFTW;
 pipe.gap_y = random(20, TFTH-60);
}

// ---------------
// game over
// ---------------
void game_over() {
 TFT.fillScreen(ST7735_BLACK);
 TFT.setTextColor(ST7735_WHITE);
 TFT.setTextSize(2);
 // half width - num char * char width in pixels
 TFT.setCursor( TFTW2 - (9*6), TFTH2);
 TFT.println("GAME OVER");
 TFT.setTextSize(0);
 TFT.setCursor( 10, TFTH2 - 16);
 TFT.print("Score: ");
 TFT.print(score);
 TFT.print("");
 TFT.setCursor( 26, TFTH2 + 40);
 delay(1000);
 TFT.println("Press Start");
 while (1) {
 yield();
 analogWrite(12,0); // speaker off, else tick sound on piezos
 // wait for push button
 if (digitalRead(2) == LOW ) break;
 }
}

void winner()
{
 TFT.fillScreen(ST7735_BLACK);
 TFT.setTextColor(ST7735_CYAN);
 TFT.setTextSize(2);
  
 while (1) {
 yield();
 TFT.fillScreen(ST7735_BLACK);
 int d = random(160);
 tone(12,random(120,8000),d);
 //delay(200);
 delay(random(100));
 TFT.setCursor(d,d);
 TFT.println("WINNER !");
 // wait for push button
 // if (digitalRead(2) == LOW ) game_over(); // add in for game reset 
 
 }
}Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'