Ethernet Üzerinden Hava Sıcaklığı takibi – 2

Arduino ile yapabilecekleriniz hayal gücünüze kalmıştır. Bu projemizde internet üzerinden ölçmek istediğiniz yerin sıcaklı ve nem takibi yapılabilir. Ayrıca LCD bağlantıı ile aynı zamanda LCDden bilgileri görebilmekteyiz. Verilere göre kontol etmek istediğiniz herhangi bir cihaz bağlanabilir

Bağlantıda dikkat edilmesi gereken noktamız DHT11 arduino bağlantısı 8. pin den sağlanmaktadır.Aşağıdaki resimde LCD daha sonraki kullanacağım proje için orada.

Programı direk koydum, kopyalayıp arduinomuza yüklemeniz yeterli olacaktır. Programda ip adresi olarak 192.168.1.177 kullanılmıştır burada istediğiniz herhangi bir IP kullanabilirsiniz. Kullanacağınız IP adresi bilgisayarınızın IP gurubu ile aynı olmalıdır.

/*
Web Server
 
A simple web server that shows the value of the analog input pins.
using an Arduino Wiznet Ethernet shield. 
 
Circuit:
* Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
* Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
 
created 18 Dec 2009
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
 
*/
 
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
 
#include "DHT.h"
 
#define DHTPIN 8 // what pin we're connected to
 
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
 
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1,177);
 
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use 
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
 
void setup() {
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
dht.begin();
lcd.begin(20, 4);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("www.arduinom.net");
delay(1000);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}
 
 
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
}
 
 
void loop() {
// listen for incoming clients
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("SICAKLIK : ");
lcd.print(t);
 
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("NEM :% ");
lcd.print(h);
 
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" www.arduinom.net");
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Failed to read from DHT");
}else {
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
client.println("
"); 
client.println("
"); 
client.println("
"); 
client.println("
"); 
client.println("www.arduinom.net");
client.println("
"); 
client.println("
"); 
client.println("
"); 
 
client.print("HAVADAKI NEM ");
client.print(h);
client.println("
"); 
client.println("HAVA SICAKLIGI ");
client.print(t);
client.println("
"); 
client.println("</html>");
break;
}
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
currentLineIsBlank = true;
} 
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
}
}
}}
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
}
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'