İnternetten Hava Durumunu alan Projemiz(Güncellendi)

Arkadaşlar WeMos un yapacaklarını test etmeye devam ediyorum. Bu yazımızda WeMos ve arduino IDE ile herhangi bir sensör kullanmadan sadece LCD ekran ile network üzerinden hava durumunu alan ve gösteren bir projeyi  paylaşacağım.

Kullanılan Malzemeler

 1. Herhangi bir model LCD be 20×4 I2C LCD kullandım
 2. WeMos geliştirme kartı

WeMos geliştirme kartı ile LCD bağlantısı yaptıktan sonra projemizi networke tanımlıyoruz ve networkden internet üzerinden programa girdiğiniz şehir koduna göre o şehrin hava durumunu ekranda göstermektedir.

onlinehavadevresi

onlinehavadevresi1

Ayrıntılı adımlar şu şekildedir.

Öncelikle  https://home.openweathermap.org/ adresine girerek bir kullanıcı adı oluşturmamız gerekmektedir. Kullanıcı adı oluşturduktan sonra API keyi almamız gerekmekte. bu siteden bulunduğumuz şehirin kodunu da almamız gerekiyor ki projemiz girdiğimiz şehrin hava durumu raporunu bize göstersin.

Birinci adımda kayıt olduktan sonra API Key i bir yere kayıt edin

onlinehavadurumu1

İkinci adımda Hava durumunu almak istediğimiz şehri arattırmak.

onlinehavadurumu2

3. Adımda ise arattığımız şehrin kodunu URL den almamız gerekiyor. KONYA için şehir kodu 306571 dir.

onlinehavadurumu4

 

Yukardaki bilgileri tamamladıktan sonra artık geriye bağlantılarını yaptığımız projemizin Arduino IDE de kodlarını yazmamıza geliyor. Kodları yazmadan önce extradan   ArduinoJson.h kütüphanesine ihtiyacımız vardır. Bu kütüphaneyi buradan indirebilirsiniz.  İndirdiğiniz kütüphaneyi arduino IDE ye ekleyin ve alttaki kodu derleyebilirsiniz.

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
#include <ArduinoJson.h>

#define D0 3 // GPIO3 maps to Ardiuno D0
#define D1 1 // GPIO1 maps to Ardiuno D1
#define D2 16 // GPIO16 maps to Ardiuno D2
#define D3 5 // GPIO5 maps to Ardiuno D3
#define D4 4 // GPIO4 maps to Ardiuno D4
#define D5 14 // GPIO14 maps to Ardiuno D5
#define D6 12 // GPIO12 maps to Ardiuno D6
#define D7 13 // GPIO13 maps to Ardiuno D7
#define D8 0 // GPIO0 maps to Ardiuno D8
#define D9 2 // GPIO2 maps to Ardiuno D9
#define D10 15 // GPIO15 maps to Ardiuno D10

const char* ssid   = "arduinom";   // SSID of local network
const char* password = "arduinomsifresi";  // Password on network
String APIKEY = "1b1ac338bbb911f1d248027ccca4a67e"; // kayit ettigimiz api key buraya yazilmali
String CityID = "306571"; //KONYA, TURKEY


WiFiClient client;
char servername[]="api.openweathermap.org"; // remote server we will connect to
String result;

int counter = 60;

String weatherDescription ="";
String weatherLocation = "";
String Country;
float Temperature;
float Humidity;
float Pressure;


void setup() {
 Serial.begin(115200);
 int cursorPosition=0;
  lcd.init();           // initialize the lcd 
 lcd.init();
 // Print a message to the LCD.
 lcd.backlight();
 lcd.print(" HAVA ISTASYONU");
  lcd.setCursor(2,1);
 lcd.print("www.arduinom.org");
 lcd.setCursor(5,2);
 lcd.print("BAGLANIYOR"); 
 Serial.println("BAGLANIYOR");
 WiFi.begin(ssid, password);
 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  lcd.setCursor(cursorPosition,3); 
  lcd.print(".");
  cursorPosition++;
 }
 lcd.clear();
  lcd.print(" HAVA ISTASYONU");
  lcd.setCursor(2,1);
 lcd.print("www.arduinom.org");
 lcd.setCursor(5,2);
 lcd.print(" BAGLANDI!");
 Serial.println("BAGLANDI");
 delay(1000);

}

void loop() {
  if(counter == 60) //Get new data every 10 minutes
  {
   counter = 0;
   displayGettingData();
   delay(1000);
   getWeatherData();
  }else
  {
   counter++;
   displayWeather(weatherLocation,weatherDescription);
   delay(5000);
   displayConditions(Temperature,Humidity,Pressure);
   delay(5000);
  }
}

void getWeatherData() //client function to send/receive GET request data.
{
 if (client.connect(servername, 80)) { //starts client connection, checks for connection
  client.println("GET /data/2.5/weather?id="+CityID+"&units=metric&APPID="+APIKEY);
  client.println("Host: api.openweathermap.org");
  client.println("User-Agent: ArduinoWiFi/1.1");
  client.println("Connection: close");
  client.println();
 } 
 else {
  Serial.println("connection failed"); //error message if no client connect
  Serial.println();
 }

 while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //waits for data
 while (client.connected() || client.available()) { //connected or data available
  char c = client.read(); //gets byte from ethernet buffer
   result = result+c;
  }

 client.stop(); //stop client
 result.replace('[', ' ');
 result.replace(']', ' ');
 Serial.println(result);

char jsonArray [result.length()+1];
result.toCharArray(jsonArray,sizeof(jsonArray));
jsonArray[result.length() + 1] = '\0';

StaticJsonBuffer<1024> json_buf;
JsonObject &root = json_buf.parseObject(jsonArray);
if (!root.success())
{
 Serial.println("parseObject() failed");
}

String location = root["name"];
String country = root["sys"]["country"];
float temperature = root["main"]["temp"];
float humidity = root["main"]["humidity"];
String weather = root["weather"]["main"];
String description = root["weather"]["description"];
float pressure = root["main"]["pressure"];

weatherDescription = description;
weatherLocation = location;
Country = country;
Temperature = temperature;
Humidity = humidity;
Pressure = pressure;

}

void displayWeather(String location,String description)
{
 lcd.clear();
 lcd.print("  HAVA ISTASYONU");
  lcd.setCursor(2,1);
// lcd.print("www.arduinom.org");
 lcd.setCursor(5,2);
 lcd.print(location);
 lcd.print(", ");
 lcd.print(Country);
 lcd.setCursor(3,3);
 lcd.print(description);
}

void displayConditions(float Temperature,float Humidity, float Pressure)
{
 lcd.clear();
 lcd.print("  HAVA ISTASYONU");
  lcd.setCursor(0,1);
// lcd.print("www.arduinom.org");
 lcd.print("  HAVA DURUMU"); 
  lcd.setCursor(2,2);
 
 lcd.print(Temperature,1);
 lcd.print((char)223);
 lcd.print("C ");
 
 //Printing Humidity
 lcd.print(" NEM:");
 lcd.print(Humidity,0);
 lcd.print(" %");
 
 //Printing Pressure
 lcd.setCursor(1,3);
 lcd.print("BASINC: ");
 lcd.print(Pressure,1);
 lcd.print(" hPa");

}

void displayGettingData()
{
 lcd.clear();
  lcd.print(" HAVA ISTASYONU");
  lcd.setCursor(2,1);
 lcd.print("www.arduinom.org");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("HAVA DURUMU ALINIYOR");
}


Biraz geliştirerek projenin programını uzaktan yükleyebilmek için programlamada bir kaç değişiklik yaptım yani yaptığınız projenizin programını güncellemek istediğiniz zaman uzaktan yükleme yapabilirsiniz.

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Wire.h> 
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
#include <ArduinoJson.h>
///////////////////
//////////////////
#include <ESP8266WebServer.h>
ESP8266WebServer server(80);
////////////////
////////////////
#define D0 3 // GPIO3 maps to Ardiuno D0
#define D1 1 // GPIO1 maps to Ardiuno D1
#define D2 16 // GPIO16 maps to Ardiuno D2
#define D3 5 // GPIO5 maps to Ardiuno D3
#define D4 4 // GPIO4 maps to Ardiuno D4
#define D5 14 // GPIO14 maps to Ardiuno D5
#define D6 12 // GPIO12 maps to Ardiuno D6
#define D7 13 // GPIO13 maps to Ardiuno D7
#define D8 0 // GPIO0 maps to Ardiuno D8
#define D9 2 // GPIO2 maps to Ardiuno D9
#define D10 15 // GPIO15 maps to Ardiuno D10

const char* ssid   = "Ayfonum";   // SSID of local network
const char* password = "barisfamil";  // Password on network
//const char* ssid   = "PAKTURK ISLAMPURA";   // SSID of local network
//const char* password = "Pakturkislampura2004";  // Password on network
//const char* ssid   = "BaRiS";   // SSID of local network
//const char* password = "barisailesi";  // Password on network

String APIKEY = "1b1ac338bbb911f1d248027ccca4a67e";
String CityID = "306571"; //KONYA, TURKEY
//String CityID = "1172451"; // LAHORE PAKISTANWiFiClient client;
char servername[]="api.openweathermap.org"; // remote server we will connect to
String result;

int counter = 60;

String weatherDescription ="";
String weatherLocation = "";
String Country;
float Temperature;
float Humidity;
float Pressure;


void setup() {


 Serial.begin(115200);
 int cursorPosition=0;
  lcd.init();           // initialize the lcd 
 lcd.init();
 // Print a message to the LCD.
 lcd.backlight();
 lcd.print("  HAVA ISTASYONU");
  lcd.setCursor(2,1);
 lcd.print("www.arduinom.org");
 lcd.setCursor(5,2);
 lcd.print("BAGLANIYOR"); 
 Serial.println("BAGLANIYOR");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);
 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  lcd.setCursor(cursorPosition,3); 
  lcd.print(".");
  cursorPosition++;
 }


 ArduinoOTA.onStart([]() {
  Serial.println("Start");
 });
 ArduinoOTA.onEnd([]() {
  Serial.println("\nEnd");
 });
 ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
  Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
 });
 ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
  Serial.printf("Error[%u]: ", error);
  if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
  else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
  else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
  else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
  else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
 });
 ArduinoOTA.begin();


 
 lcd.clear();
  lcd.print("  HAVA ISTASYONU");
  lcd.setCursor(2,1);
 lcd.print("www.arduinom.org");
 lcd.setCursor(5,2);
 lcd.print(" BAGLANDI!");
 Serial.println("BAGLANDI");
 delay(1000);

}

void loop() {
   ArduinoOTA.handle();
  if(counter == 60) //Get new data every 10 minutes
  {
   counter = 0;
   displayGettingData();
   delay(1000);
   getWeatherData();
  }else
  {
   counter++;
   displayWeather(weatherLocation,weatherDescription);
   delay(5000);
   displayConditions(Temperature,Humidity,Pressure);
   delay(5000);
  }
}

void getWeatherData() //client function to send/receive GET request data.
{
 if (client.connect(servername, 80)) { //starts client connection, checks for connection
  client.println("GET /data/2.5/weather?id="+CityID+"&units=metric&APPID="+APIKEY);
  client.println("Host: api.openweathermap.org");
  client.println("User-Agent: ArduinoWiFi/1.1");
  client.println("Connection: close");
  client.println();
 } 
 else {
  Serial.println("connection failed"); //error message if no client connect
  Serial.println();
 }

 while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //waits for data
 while (client.connected() || client.available()) { //connected or data available
  char c = client.read(); //gets byte from ethernet buffer
   result = result+c;
  }

 client.stop(); //stop client
 result.replace('[', ' ');
 result.replace(']', ' ');
 Serial.println(result);

char jsonArray [result.length()+1];
result.toCharArray(jsonArray,sizeof(jsonArray));
jsonArray[result.length() + 1] = '\0';

StaticJsonBuffer<1024> json_buf;
JsonObject &root = json_buf.parseObject(jsonArray);
if (!root.success())
{
 Serial.println("parseObject() failed");
}

String location = root["name"];
String country = root["sys"]["country"];
float temperature = root["main"]["temp"];
float humidity = root["main"]["humidity"];
String weather = root["weather"]["main"];
String description = root["weather"]["description"];
float pressure = root["main"]["pressure"];

weatherDescription = description;
weatherLocation = location;
Country = country;
Temperature = temperature;
Humidity = humidity;
Pressure = pressure;

}

void displayWeather(String location,String description)
{
 lcd.clear();
 lcd.print("  HAVA ISTASYONU");
  lcd.setCursor(2,1);
// lcd.print("www.arduinom.org");
 lcd.setCursor(5,2);
 lcd.print(location);
 lcd.print(", ");
 lcd.print(Country);
 lcd.setCursor(3,3);
 lcd.print(description);
}

void displayConditions(float Temperature,float Humidity, float Pressure)
{
 lcd.clear();
 lcd.print("  HAVA ISTASYONU");
  lcd.setCursor(0,1);
// lcd.print("www.arduinom.org");
 lcd.print("  HAVA DURUMU"); 
  lcd.setCursor(2,2);
 
 lcd.print(Temperature,1);
 lcd.print((char)223);
 lcd.print("C ");
 
 //Printing Humidity
 lcd.print(" NEM:");
 lcd.print(Humidity,0);
 lcd.print(" %");
 
 //Printing Pressure
 lcd.setCursor(1,3);
 lcd.print("BASINC: ");
 lcd.print(Pressure,1);
 lcd.print(" hPa");

}

void displayGettingData()
{
 lcd.clear();
  lcd.print("  HAVA ISTASYONU");
  lcd.setCursor(2,1);
 lcd.print("www.arduinom.org");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("HAVA DURUMU ALINIYOR");
}


Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

 1. Sinan 22 Aralık 2016 01:17

  merhaba iyi çalışmalar,
  benim sorum wemos kartı yerine arduino ethernet kartı kullanarak da bu projeyi yapabilir miyiz?

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'