LCD Keypad Modül ile Yılan Oyunu

Arkadaşlar yılların oyunu olan yılan oyununu sizinle paylaşmak istiyorum . Bu oyunu arduinoma ilk yüklediğimde yaklaşık bir saat oynamışım .

Bu oyunu oynayabilmeniz için LCD keypad modülü arduinonuza yerleştirmeniz işinizi görecektir. Eğer bu modül yok ve bu oyunu yapmak isterseniz o zaman size 5 buton ve LCD gerekecektir. Bundan sonrası programı yüklemenize bağlıdır.

Oynadığım oyunun bir kaç resimini paylaşalım .

yilanoyunu1

yilanoyunu  yilanoyunu2

Hakikaten mükemmel bir oyun ve programı yazan arkadaşı tebrik ediyorum.


//https://www.youtube.com/watch?v=IkTK6WMlMs4

#include <LiquidCrystal.h> 

byte mySnake[8][8] = 
{
{ B00000,
 B00000,
 B00011,
 B00110,
 B01100,
 B11000,
 B00000,
},
{ B00000,
 B11000,
 B11110,
 B00011,
 B00001,
 B00000,
 B00000,
},
{ B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B11111,
 B01110,
},
{ B00000,
 B00000,
 B00011,
 B01111,
 B11000,
 B00000,
 B00000,
},
{ B00000,
 B11100,
 B11111,
 B00001,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
},
{ B00000,
 B00000,
 B00000,
 B11000,
 B01101,
 B00111,
 B00000,
},
{ B00000,
 B00000,
 B01110,
 B11011,
 B11111,
 B01110,
 B00000,
},
{ B00000,
 B00000,
 B00000,
 B01000,
 B10000,
 B01000,
 B00000,
}
};

boolean levelz[5][2][16] = {
{{false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false},
{false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false}},

{{true,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,true},
{true,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,true}},

{{true,false,false,false,true,false,false,false,false,false,false,true,false,false,false,true},
{true,false,false,false,false,false,false,false,true,false,false,false,false,false,false,true}},

{{true,false,true,false,false,false,false,false,false,true,false,false,false,true,false,false},
{false,false,false,false,true,false,false,true,false,false,false,true,false,false,false,true}}
};

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
unsigned long time, timeNow; 
int gameSpeed;
boolean skip, gameOver, gameStarted;
int olddir;
int selectedLevel,levels;

int adc_key_val[5] ={50, 200, 400, 600, 800 };
int NUM_KEYS = 5;
int adc_key_in;
int key=-1;
int oldkey=-1;

boolean x[16][80];
byte myChar[8];
byte nullChar[8] = { 0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0 };
boolean special;

struct partdef
{
 int row,column,dir; //0 - up, 1 - down, 2 - right, 3 - left
 struct partdef *next;
}; 
typedef partdef part;

part *head, *tail;
int i,j,collected;
long pc,pr;

void drawMatrix()
{
 int cc=0;
 if (!gameOver)
 {
 x[pr][pc] = true;
 //for (i=0;i<8;i++) lcd.createChar(i, nullChar);
 for(int r=0;r<2;r++)
 {
  for(int c=0;c<16;c++)
  {
   special = false;
   for(int i=0;i<8;i++)
   {
    byte b=B00000;
    if (x[r*8+i]) {b+=B10000; special = true;}
    if (x[r*8+i]) {b+=B01000; special = true;}
    if (x[r*8+i]) {b+=B00100; special = true;}
    if (x[r*8+i]) {b+=B00010; special = true;}
    if (x[r*8+i]) {b+=B00001; special = true;}
    myChar[i] = b;
   }
   if (special) 
   {
    lcd.createChar(cc, myChar);
    lcd.setCursor(c,r);
    lcd.write(byte(cc));
 cc++;
   }
   else 
   {
    lcd.setCursor(c,r);
    if (levelz[selectedLevel][r]) lcd.write(255);
    else lcd.write(254);
   }
  }
 } 
 }
}

void freeList()
{
 part *p,*q;
 p = tail;
 while (p!=NULL)
 {
  q = p;
  p = p->next;
  free(q);
 }
 head = tail = NULL;
}

void gameOverFunction()
{
 delay(1000);
 lcd.clear();
 freeList();
 lcd.setCursor(3,0);
 lcd.print("OYUN BITTI !");
 lcd.setCursor(2,1);
 lcd.print("PUANINIZ: ");
 lcd.print(collected);
 delay(1000);
}

void growSnake()
{
 part *p;
 p = (part*)malloc(sizeof(part));
 p->row = tail->row;
 p->column = tail->column;
 p->dir = tail->dir;
 p->next = tail;
 tail = p;
}

void newPoint()
{

 part *p;
 p = tail;
 boolean newp = true;
 while (newp)
 {
  pr = random(16);
  pc = random(80);
  newp = false;
  if (levelz[selectedLevel][pr / 8][pc / 5]) newp=true;
  while (p->next != NULL && !newp) 
  {
   if (p->row == pr && p->column == pc) newp = true;
   p = p->next;
  }
 }
 
 if (collected < 13 && gameStarted) growSnake();
}

void moveHead()
{
 switch(head->dir) // 1 step in direction
 {
  case 0: head->row--; break;
  case 1: head->row++; break;
  case 2: head->column++; break;
  case 3: head->column--; break;
  default : break;
 }
 if (head->column >= 80) head->column = 0;
 if (head->column < 0) head->column = 79;
 if (head->row >= 16) head->row = 0;
 if (head->row < 0) head->row = 15;
 
 if (levelz[selectedLevel][head->row / 8][head->column / 5]) gameOver = true; // wall collision check
 
 part *p;
 p = tail;
 while (p != head && !gameOver) // self collision 
 {
  if (p->row == head->row && p->column == head->column) gameOver = true;
  p = p->next;
 }
 if (gameOver)
  gameOverFunction();
 else
 {
 x[head->row][head->column] = true;
 
 if (head->row == pr && head->column == pc) // point pickup check
 {
  collected++;
  if (gameSpeed < 25) gameSpeed+=3;
  newPoint();
 }
 }
}

void moveAll()
{
 part *p;
 p = tail;
 x[p->row][p->column] = false;
 while (p->next != NULL) 
 {
  p->row = p->next->row;
  p->column = p->next->column;
  p->dir = p->next->dir;
  p = p->next;
 }
 moveHead();
}

void createSnake(int n) // n = size of snake
{
 for (i=0;i<16;i++)
  for (j=0;j<80;j++)
   x[i][j] = false;
  
 part *p, *q;
 tail = (part*)malloc(sizeof(part));
 tail->row = 7;
 tail->column = 39 + n/2;
 tail->dir = 3;
 q = tail;
 x[tail->row][tail->column] = true;
 for (i = 0; i < n-1; i++) // build snake from tail to head
 {
  p = (part*)malloc(sizeof(part));
  p->row = q->row;
  p->column = q->column - 1; //initial snake id placed horizoltally
  x[p->row][p->column] = true;
  p->dir = q->dir;
  q->next = p;
  q = p;
 }
 if (n>1)
 {
  p->next = NULL;
  head = p;
 }
 else 
 {
  tail->next = NULL;
  head = tail;
 }
}

void startF()
{
 gameOver = false;
 gameStarted = false;
 selectedLevel = 1;
 
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(1,0);
 lcd.print("Level Sec : 1");
 for(i=0;i<8;i++)
 {
  lcd.createChar(i,mySnake[i]);
  lcd.setCursor(i+4,1);
  lcd.write(byte(i));
 }
 collected = 0;
 gameSpeed = 8;
 createSnake(3);
 time = 0;
}
void setup()
{
 levels = 5; //number of lvls
 lcd.begin(16, 2);
 startF();
}

void loop()
{
 if (!gameOver && !gameStarted)
 {
  adc_key_in = analogRead(0);  // read the value from the sensor 
  key = get_key(adc_key_in); // convert into key press
  if (key != oldkey)  // if keypress is detected
  {
   delay(50); // wait for debounce time
   adc_key_in = analogRead(0);  // read the value from the sensor 
   key = get_key(adc_key_in);  // convert into key press
   if (key != oldkey)  
   {  
    oldkey = key;
    if (key >=0)
    {
     olddir = head->dir;
     if (key==1 && selectedLevel<levels) selectedLevel++;
     if (key==2 && selectedLevel>1) selectedLevel--;
     if (key==4) 
     {
      lcd.clear();
      selectedLevel--;
      newPoint();
      gameStarted = true;
     }
     else
     {
      lcd.setCursor(14,0);
      lcd.print(selectedLevel);
     }
    }
   }
  }
 }
 if (!gameOver && gameStarted)
 {
  skip = false; //skip the second moveAll() function call if the first was made
  
  adc_key_in = analogRead(0);  // read the value from the sensor 
  key = get_key(adc_key_in); // convert into key press
  if (key != oldkey)  // if keypress is detected
  {
   delay(50); // wait for debounce time
   adc_key_in = analogRead(0);  // read the value from the sensor 
   key = get_key(adc_key_in);  // convert into key press
   if (key != oldkey)  
   {  
    oldkey = key;
    if (key >=0)
    {
     olddir = head->dir;
     if (key==0 && head->dir!=3) head->dir = 2;
     if (key==1 && head->dir!=1) head->dir = 0;
     if (key==2 && head->dir!=0) head->dir = 1;
     if (key==3 && head->dir!=2) head->dir = 3;
     
     if (olddir != head->dir)
     {
      skip = true;
      delay(1000/gameSpeed);
      moveAll();
      drawMatrix();
     }
    }
   }
  }
  if (!skip)
  {
   timeNow = millis();
   if (timeNow - time > 1000 / gameSpeed)
   {
    moveAll();
    drawMatrix();
    time = millis();
   }
  }
 }
 if(gameOver)
 {
  
  adc_key_in = analogRead(0);  // read the value from the sensor 
  key = get_key(adc_key_in); // convert into key press
  if (key != oldkey)  // if keypress is detected
  {
   delay(50); // wait for debounce time
   adc_key_in = analogRead(0);  // read the value from the sensor 
   key = get_key(adc_key_in);  // convert into key press
   if (key != oldkey)  
   {  
    oldkey = key;
    if (key >=0)
    {
     startF();
    }
   }
  }
  
 }
}

int get_key(unsigned int input)
{
  int k;
  for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
  {
   if (input < adc_key_val[k])
   {
    return k;
   }
  }  
  if (k >= NUM_KEYS)k = -1; // No valid key pressed
  return k;
}

/*
void printChar()
{
 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.println();
 for (i=0;i<8;i++)
 {
  Serial.println(myChar[i]);
 }
}

void printMatrix()
{
 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.println();
 for (i=0;i<16;i++)
 {
  for (j=0;j<80;j++)
  {
   Serial.print(x[i][j]);
   Serial.print(" ");
  }
  Serial.println();
 }
}
*/

Kolay gelsin

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'